Vedtægter

Vedtægter for foreningen KIRKEBY BORGERFORENING

§1. Foreningens navn
Foreningens navn er: Kirkeby Borgerforening.

§2. Foreningens formål
Foreningens form¨l er at virke som møde-og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt og kulturelt arbejde.

§3. Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner boende på eller med tilknytning til egnen og sammenslutninger hjemmehørende på egnen.

§4. Generalforsamling
Forenings øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned med følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning om forsamlinghusets virke i det forløbne år
3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4.Behandling af indkomne forslag
5.Fastsættelse af næste års kontingent
6.Valg af bestyrelse
7.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 års periode)
8.Valg af 2 revisorer (2 års periode, valg på skift)
9.Valg af 1 revisorsuppleant (1 års periode)
10.Eventuelt (Herunder kan intet besluttes)
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved aventering i en lokal avis og eventuelt ved opslag.
Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dag mindst 1 mdr. før.
På generalforsamlingen ken der ikke stemmes ved fuldmagt.
Hvert medlem har kun een stemme.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed.
Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog mindst at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse, har været bekendtgjort i den lokale presse.

§5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinærgeneralforsamling afholdes når flertallet af bestyrelsen ønsker det, eller 25% af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling.

§6. Bestyrelsen
Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse af 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed. Hvert andet år afgår 3 medlemmer og hvert andet år 4 medlemmer, første gang 3 medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. Hvis der ikke kan findes 7 medlemmer til bestyrelsen kan de valgte konstituere sig med 5 medlemmer i den nye bestyrelse. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter sin dagsorden. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 4 gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes hvis 3 af bestyrelsesmedlemmerne begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Der føres en protokol over de afholdte møder med indførelse af trufne beslutninger, og den undersrives af bestyrelsen.

§7. Drift2
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med den for. Det påhviler såleds bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhaold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsætte lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale samt at udarbejde årligt regnskab. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Beslutninger om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes dog af generalforsamlingen.

§8. Kapitalforhold og hæftelse
Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udleje af lokaler og kontingenter. Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller medlemmerne ikke hæfter personligt.

§8. Regnskab og revision
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af de 2 revisorer.

§10. Opløsning
Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 3/4 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens evt. formue til almennyttige og kulturelle formål i Kirkeby sogn.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15-11-2006